Upravit stránku

Obchodní a dodací podmínky Klinker Centrum s.r.o.

Aktualizace: 01. 01. 2024

1. Obecné

Obchodní a dodací podmínky firmy Klinker Centrum s.r.o. (dále jen ODP) platí pro všechny dodávky uskutečňované firmou Klinker Centrum s.r.o. (dále jen Prodávající). Tyto ODP jsou nedílnou součástí všech kupních smluv a dodávek na základě objednávek od Kupujících. ODP platí pro všechno zboží dodávané firmou Klinker Centrum s.r.o.. ODP jsou veřejně přístupné na www.klinkercentrum.cz, v ceníku a katalogu produktů.

2. Nabídky a objednávky

Nabídky předložené Prodávajícím v ústní nebo písemné formě jsou nezávazné a nezavazující Prodávajícího k dodání zboží uvedeného v těchto nabídkách. Objednávka, převzetí zboží nebo platba učiněná Kupujícím potvrzuje přijetí těchto ODP. Objednávky předložené Prodávajícímu v souvislosti s nabídkou nejsou závazné pro Prodávajícího, dokud jim nebudou písemně potvrzeny. Objednávky musí být vždy učiněny písemnou formou a musí být potvrzeny Prodávajícím. Za chybné údaje uvedené Kupujícím v objednávce nenese Prodávající žádnou odpovědnost.

Na jednotlivé zakázky je nutné z důvodu možných barevných nebo rozměrových odchylek objednávat celé množství zboží najednou. V případě doobjednávky jsou tyto barevné a rozměrové odchylky zboží přípustné.

3. Informace o zboží
Veškeré technické informace, technické výkresy, popisy a dále informace o hmotnosti, rozměrech nebo počtech zboží v baleních jsou převzaty od výrobců a mají pouze informativní charakter. Nejsou proto považovány za závazné a Prodávající neodpovídá za chyby, změny nebo opomenutí v těchto informacích. Sortiment zboží je uváděn na webových stránkách www.klinkercentrum.cz , v prospektech a jiných propagačních materiálech Prodávajícího, které však mají pouze informační a reklamní charakter. Vzhledem k inovaci zboží může být sortiment a jeho ceny měněny bez předchozího upozornění. Tyto změny není možné obsáhnout v tištěných materiálech.

Vzhledem k tomu, že zboží Prodávajícího je vyráběno z přírodních, lehce proměnlivých jílů, může též docházet k rozměrovým, povrchovým a barevným odlišnostem v jednotlivých dodávkách a nebo oproti dodaným vzorkům, vyobrazení v katalogu, na vzorových „tabulkách“ nebo na www.klinkercentrum.cz . Lícovou plochou cihly nebo obkladového pásku je vždy delší strana *výška. Technologické strany mohou být povrchově i barevně odlišné. Na všech plochách se mohou vyskytovat „setřená“ místa vznikající technologií výroby, která nelze Prodávajícím ovlivnit.

Při použití zboží Prodávajícího je nutné celé množství zboží na stavbě připravit předem a odebírat z více palet (minimálně ze tří) a z více balení (minimálně z pěti např. kartonů). I u jednobarevných typů zboží může mít výsledná plocha melírovaný odstín v mezích barevného svérázu.

4. Kupní cena Zboží
Ceny jsou uvedeny na webových stránkách Prodávajícího www.klinkercentrum.cz a v aktuálním ceníku Prodávajícího. Prodejní podmínky, ceny a slevy se mohou měnit v závislosti na změnách cen od výrobců zboží, kurzovních, daňových, přepravních změnách a v návaznosti na celkové ekonomické podmínky. Tyto změny se neoznamují.

5. Platební podmínky
Nebude-li dohodnuto jinak, platby jsou uskutečňovány bankovním převodem na účet Prodávajícího, a to vždy před dodáním zboží. Při objednávce uhradí kupující předem zálohu ve výši 100% hodnoty zboží. Pokud je smluvně dohodnut jiný způsob úhrady než předem, má v případě prodlení s úhradou Prodávající možnost účtovat smluvní pokutu ve výši 1 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Pokud Kupující neodebere zboží od Prodávajícího ve lhůtě do 14 dnů po jeho písemném vyzvání, má Prodávající právo účtovat skladné ve výši 500 Kč /1 paleta/ kalendářní den za neodebrané zboží. Odebírání části dodávky zboží při neuhrazení celé zakázky není možné.

6. Dodávky – doprava Zboží
Místem dodání zboží je sklad Prodávajícího. Prodávající zajišťuje na žádost Kupujícího dopravu zboží za předem stanovených podmínek. Prodávající objednává dopravu u Přepravců a neručí za termín dodání zboží. Prodávající nenese žádnou spoluúčast na náhradě škod vzniklých z důvodu nedodržení přepravních termínů ze strany Přepravce. Odmítne-li Kupující dodávku převzít, má Prodávající právo objednávku zrušit nebo skladovat zboží na účet a nebezpečí Kupujícího. Skládání zboží z vozidel Přepravců zajišťuje vždy Kupující mimo použití vozidla s hydraulickou rukou. Skládání hydraulickou rukou je placená služba a musí být Kupujícím objednána a Prodávajícím potvrzena. Zboží je možné zasílat na dobírku Přepravní službou. V případě, že náklady na dodání Zboží Kupujícímu nelze stanovit předem, budou tyto účtovány dodatečně. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a zaznamenat do dodacího listu s potvrzením přepravce. V případě nesplnění této povinnosti, se má za to, že zboží bylo dodáno jako bezvadné.

7. Balení
Zboží je dodáváno zpravidla na paletách, v případě obkladových pásků také v jednoduchých přepravních kartonech anebo na paletách, proložené deskami polystyrenu. Rozhodující údaje o množství zboží jsou uvedeny na dodacích listech. Pokud jsou palety vratné, je to výslovně uvedeno na daňovém dokladu. Kupující je oprávněn je vrátit nepoškozené v místě skladu Prodávajícího, s uvedením čísla daňového dokladu (faktury), kterým mu byly fakturovány (účtovány). Prodávající převezme od Kupujícího pouze takové množství nepoškozených vratných palet, které mu prodal. Na ně vystaví řádný doklad o převzetí a současně vystaví Kupujícímu daňový doklad (dobropis) v cenách palet dle aktuálně platného ceníku Prodávajícího. Prodávající převezme pouze palety rovnané „na sebe“! Náklady na dopravu palet na místo jejich vrácení (skladu Prodávajícího) nese Kupující.
V případě individuální kompletace dodávky jednoho druhu zboží v menším množství než je celá paleta bude účtováno balné dle aktuálního ceníku Prodávajícího.

8. Odpovědnost za vady a reklamace
Na dodávané zboží poskytuje Prodávající záruky na fyzikální a funkční vlastnosti podle jednotlivých druhů zboží. Záruka na vznik výkvětů, na zlom, barevnost zboží atd. platí po dobu před použitím zboží (vyzděním cihel, nalepením obkladových pásků, položením dlažby). V žádném případě se záruky nevztahují na vznik výkvětů, na zlom, barevnost atd. zboží po vyzdění, nalepení nebo položení (možnost nedodržení správného pracovního postupu). Výkvěty, zlom nebo barevnost zboží musí Kupující reklamovat ihned po jejich zjištění, a to před samotným použitím zboží. V případě, že Kupující tento postup nedodrží, jeho práva ze záruky zanikají.

Vzhledem k přírodnímu charakteru zboží se záruka u cihel, obkladových pásků, dlažby a dalšího dodávaného zboží Prodávajícím nevztahuje:

 • Na barevné rozdíly zboží, toto platí také pro jednobarevné druhy zboží,
 • na drobné jednotlivé výkvěty před vyzděním, nalepením nebo položením zboží,
 • na drobný cicvár u raženého zboží s ohledem na použitou technologii,
 • u ražených cihel a pásků na rozměrové, tvarové či povrchové nepřesnosti, přesný tvar se nevyžaduje,
 • na odřená místa, otřepy a trhlinky vzniklé technologií výroby, případně manipulací, které nesnižují užitnou hodnotu zboží,
 • na rozměrové nepřesnosti v tolerancích platné normy,
 • na barevné odchylky oproti vyobrazení v katalogu nebo na webových stránkách Prodávajícího,
 • na barevné odchylky zboží dodávaného v různých časových obdobích,
 • na barevné rozdíly zboží použitého na jednotlivých stavbách ze stejného typu zboží,
 • u maltových a spárovacích směsí je možno reklamovat barevnou rozdílnost pouze u suché nepoužité směsi. Po vyzdění a vyspárování není možno barevné rozdíly reklamovat,
 • na zboží s povrchovou úpravou engoby nebo glazury, které může vykazovat barevné rozdíly.
   

Pro uplatnění nároků z titulu vad zboží, včetně nároku na poskytnutí záruky, platí následující podmínky:

 • Zjevné vady dodaného množství a jakosti je Kupující povinen reklamovat ihned po převzetí na skladě Prodávajícího nebo u přepravce a vyznačit jej na dodacím listě. Tento je Kupující povinen neprodleně zaslat na adresu Prodávajícího,
 • skryté vady musí být reklamovány neprodleně po jejich zjištění,
 • veškeré reklamace je Kupující povinen uplatňovat písemně s přiložením kopie dodacího listu, daňového dokladu a fotodokumentace reklamované vady,
 • reklamaci může uplatňovat pouze Kupující uvedený na daňovém dokladu.

Prodávající odstraní vady po dohodě s Kupujícím, případně podle svého uvážení, buďto výměnou reklamovaného zboží či jeho části, nebo přiměřenou slevou z ceny. Tímto plněním se považují veškeré nároky Kupujícího za splněné. Prodávající neodpovídá za nepřímou nebo následnou škodu, ztrátu tržeb ani ušlý zisk. Odpovědnost Prodávajícího při reklamaci vůči Kupujícímu za žádných okolností nepřekročí fakturovanou hodnotu zboží, které je předmětem případné oprávněné a uznané reklamace.

Prodávající nenese odpovědnost za vady a škody vzniklé nesprávným skladováním či užíváním zboží, vlivem počasí a živelných pohrom nebo nedodržením technologických postupů při montáži. Prodávající má kdykoli právo před uznáním reklamace prohlédnout si reklamované zboží, proto je Kupující povinen uložit vadné zboží odděleně až do úplného vyřešení reklamace. Záruka na mrazuvzdornost zboží je poskytována za předpokladu, že je použito správné konstrukční řešení celé stavby, zejména: izolace, odvětrávané mezery, dilatační spáry, malty, kotvení, zamezení zatékání vody atd.. Zabudované zboží nelze reklamovat na zjevné povrchové vady zboží.

9. Vrácení zboží / storno objednávky
Zboží dodávané společností Klinker Centrum s.r.o. není spotřebním zbožím a je Kupujícímu dodáváno na zakázku. Zboží, které není trvale skladem, nelze vrátit (§ 1837 odst. 1 d. NOZ). V případě, že takové zboží nebylo ještě kupujícímu dodáno, ale je již zadáno do výroby nebo připraveno k odvozu, nelze od kupní smlouvy odstoupit. Pokud se Prodávající s Kupujícím dohodnou na vrácení zboží (neplatí v případě uznané reklamace), bude na hodnotu vráceného zboží vystaven dobropis. Z fakturované hodnoty zboží bude odečteno až 50 %. Zboží je možno vrátit nejpozději do 1 měsíce od jeho odebrání, a to v neporušených, čistých a kompletních obalech tak, aby zboží bylo možno dále nabídnout k prodeji. Dopravu vráceného zboží na sklad Prodávajícího zajišťuje a plně hradí Kupující.

10. Vyšší moc
Prodávající neodpovídá za nesplnění povinností u uzavřených kupních smluv a potvrzených objednávek podle těchto ODP, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterým nemohl Prodávající zabránit. Mezi tyto okolnosti patří extrémní přírodní jevy, překážky vyplývající z politické situace (např. stávka, pandemie, nouzový stav atd.) nebo z technologické a kapacitní možnosti jednotlivých výrobců zboží a dopravních společností.

11. Doklady ke zboží
Kupující vždy obdrží od Prodávajícího tyto doklady: Daňový doklad (faktura) s vyúčtováním jednotlivých položek a DPH a Dodací list. Dále může Kupující na vyžádání obdržet: Potvrzení objednávky, Materiálovou a cenovou nabídku a Zálohový list. Na webových stránkách prodávajícího www.klinkercentrum.cz je volně k dispozici Prohlášení o shodě, Prohlášení o vlastnostech, případně Certifikát k dodávanému zboží, technické listy ke zboží a různé technologické návody a doporučení.

12. Výhrada vlastnictví
Zboží dodané Prodávajícím Kupujícímu zůstává ve vlastnictví Prodávajícího, dokud Kupující neuhradil úplnou kupní cenu. V případě nezaplacení kupní ceny Kupujícím v době splatnosti kupní ceny má Prodávající právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení zboží na náklady Kupujícího.

V případě, že Kupující zaplatil Prodávajícímu daňový doklad (fakturu) pouze částečně, vztahuje se výhrada vlastnictví na veškeré zboží odebrané Kupujícím touto dodávkou, tj. na veškeré zboží uvedené na daňovém dokladu (faktuře).

13. Všeobecná ustanovení
V případech výslovně neupravených Kupní smlouvou a těmito ODP platí ustanovení zákona číslo 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění. Uzavřením Kupní smlouvy s prodávajícím (objednávka) souhlasí Kupující s aktuálními ODP (platí pro právnické i fyzické osoby).

Prodávající si vyhrazuje právo pořízení fotodokumentace a její neadresné publikace z prováděné nebo dokončené stavby, na kterou bylo dodáno zboží společností Klinker Centrum s.r.o. V případě, že Kupující postupuje zboží k dalšímu prodeji, zavazuje se tuto informaci předat dalšímu Kupujícímu. Všechny informace, které Kupující při spolupráci s Prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno.

Kupující uzavřením kupní smlouvy bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovány v souladu General Data Protection Regulation (GDPR) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů) ze dne 27. 04. 2016, a to pouze za účelem uzavření kupní smlouvy a nebudou dále zpracovávány a poskytovány třetím stranám či osobám.

Za společnost Klinker Centrum s.r.o. zpracovala Marcela Judová, jednatelka společnosti.

 • Spolupracujte s největším dodavatelem
  cihel a obkladových pásků.

  Ke každému projektu přistupujeme individuálně, protože každý je originál. Kontaktujte nás tak, jak je vám to nejpříjemnější.
  E-mailem na info@klinkercentrum.cz nebo přes kontaktní formulář.

 • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro zobrazení videí, návodů, plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Pomozte nám zlepšovat naše webové stránky kliknutím na tlačítko "Rozumím", kterým tyto volitelné cookies povolíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti