Upravit stránku

Vážení Zákazníci, Obchodní partneři a Dodavatelé,
 

společnost Klinker Centrum s.r.o., IČ: 25938282, se sídlem Procházkova 202, Kostelec nad Orlicí, PSČ 517 41 a provozovnou se sídlem Průmyslová 2241, Brandýs nad Labem, PSČ 250 01 (společně dále jen „Společnost“), jejíž činnost je zaměřena především na nákup a prodej materiálů z pálené cihlářské hlíny, které se používají jako prvky na fasády domů a jejich součástí, a dodávky speciálních malt, lepidel, tmelů a dalších prvků. 

V rámci nabídky produktů, poskytování prodeje a doplňkových služeb je nezbytné, aby Společnost zpracovávala v nezbytně nutném rozsahu vaše osobní údaje dle definice Nařízení. 

Ochraně osobních údajů proto věnujeme náležitou pozornost a při zajištění ochrany osobních údajů jednáme v souladu s Nařízením. Proto přesné a aktuální osobní údaje zpracováváme vždy na základě zákonného titulu, korektně a transparentním způsobem, pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, v minimálním nezbytném rozsahu.

Tyto dále ukládáme ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů pouze po nezbytnou dobu ve vztahu k účelu zpracování a zajišťuje jejich integritu a důvěrnost pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření a náležitého zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Klademe důraz na to, aby nepřesné údaje s přihlédnutím k jejich účelu, pro který je zpracováváme, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Abychom výše uvedené byli schopni prokázat, přijali jsme Bezpečnostní standardy, které v sobě zahrnují vhodné personální, fyzické, technické a organizační opatření, které v souhrnu poskytují dostatečné zabezpečení důvěrnosti, dostupnosti a integrity Vašich osobních údajů. Přesto upozorňujeme na to, že s neustálým vývojem na poli informačních a komunikačních technologií je obtížné čelit všem především nově vzniklým rizikům.

A. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 1. Identifikační údaje: osobní údaje, jež slouží k identifikaci Vaší osoby, tj. titul, jméno, příjmení, datum narození.
 2. Kontaktní údaje: osobní údaje, které využíváme pro komunikaci s Vámi, tj. e-mailová adresa, telefonní číslo, fax, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, adresa stavby.
 3. Údaje o dalších osobách: údaje o kontaktních osobách, jsou-li získány prostřednictvím jiné osoby v rámci obchodních aktivit.
 4. Informace uvedené na smlouvách: údaje, které od Vás získáváme při plnění smluvních závazků, objednávek, tj. údaje o produktech a poskytovaných službách.
 5. V případě návštěvy našich webových stránek zpracováváme cookies soubory, které jsou samostatně popsány viz. cookies.

B. Zpracováváme citlivé údaje?

Naše společnost nezpracovává zvláštní kategorie (dříve citlivé) osobních údajů ve smyslu článku 9 odst. 1 Nařízení.
Společnost v souladu s Článkem 4 odst. odst. 9 Nařízení neposkytuje Vaše osobní údaje žádným jiným příjemcům, a to ani těm usazeným ve třetích zemích (státy mimo Evropskou unii).

C. Provádíme profilování a další rozhodování na základě automatizovaného zpracování?

Společnost neprovádí zpracování, ve kterém by docházelo k automatizovanému rozhodování, včetně profilování dle článku 22. 

D. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve všech případech zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli Vy osobně (např. zájem o produkt či službu, dotazy a připomínky, newslettery, poskytnutí osobních údajů na předváděcích akcích). 
Vedle toho v omezeném rozsahu získáváme a dále zpracováváme osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, kterými jsou jak veřejné evidence (zejména veřejný rejstřík, insolvenční rejstřík), tak Vámi zveřejněné údaje na internetu, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky.

E. Za jakými účely provádíme zpracování osobních údajů?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a používány výhradně pro předem stanovené účely. Zpracování provádíme na základě zákonných titulů zpracování:

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Poskytování tištěných prospektů obsahujících přehled produktů a služeb Společnosti, aktuální ceníky na daný rok na základě žádosti zákazníka. Doba uložení je tedy do odvolání souhlasu.
 • Newsletter: společnost zasílá Newslettery na základě uděleného souhlasu potencionálního zákazníka aktivním zaškrtnutím políčka udělení souhlasu k odběru Newsletteru. Souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník kdykoliv odvolat „odhlášením se k odběru“ v zaslaném Newsletteru na konci textu. Odvolání souhlasu Společnost respektuje a nikterak nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu. Doba uložení je tedy do odvolání souhlasu.

Splnění smlouvy

 • Doručování zboží a poskytovaných služeb: Bezplatná poptávka zboží nabízeného na webové adrese Společnosti, případně prostřednictvím Facebookové stránky, kde si zákazníci vyberou zboží vložením do košíku a dále vyplní informace nezbytné pro kontaktování. Doba uložení osobních údajů je po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování, čímž je myšleno konečné vyřízení požadavku, objednávky, konečné kalkulace a návrhu řešení.
 • Smluvní vztah: Jedná se o případ, kdy byla uzavřena smlouva o koupi a prodeji. V takovém případě jsme oprávněni uchovávat osobní údaje těchto subjektů po celou záruční dobu, což může být až 33 let od uzavření smlouvy pro případ reklamačního řízení.
 • Odpovědi na dotazy a konzultace, případě připomínky zákazníků a zájemců o produkty a služby Společnosti prostřednictvím komunikačních kanálů uvedených na webové adrese Společnosti v kolonce „Kontakt“. Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu zpracování dotazu a maximálně po dobu 5 let od dokončení zpracování dotazu, ledaže by příslušné právní předpisy umožňovaly Společnosti uchovávat osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování. 

Oprávněný zájem Společnosti

 • Marketing: Vaše osobní údaje využíváme pro marketingové účely, jako jsou reklamní kampaně, informace o novinkách a reklamních akcích, ale i Newslettery. Společnost provozuje marketingové aktivity na základě svého oprávněného zájmu, tedy v souvislosti s předmětem činnosti Společnosti, jelikož zákazník může důvodně očekávat, že mu Společnost zašle marketingové informace, a tedy převažuje zájem Společnosti v tomto případě nad zájmem zákazníka. Newslettery jsou posílány zákazníkům, kteří již v minulosti provedli nákup produktu nebo služby a potencionálním zákazníkům, kteří jsou ve fázi uskutečňování poptávaného zboží nebo služby Společnosti
 • Ochrana práv a majetku Společnosti: Ochrana našich právních nároků (jinak řečeno proto, abychom zamezili škodám, které nám mohou vzniknout v důsledku nekalých jednání a obchodních praktik, a to i v případném soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod.
 • Prevence a odhalování protiprávních jednání: Ochrana Společnosti před vznikem protiprávních jednání, kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku podvodu, zabránění vzniku škody či neplnění pohledávky či nedodání zboží a služby či nedodání zboží a služby v požadované kvalitě.

F. Komu předáváme a zveřejňujeme osobní údaje?

 • Osobní údaje jsou předávány třetím stranám za účelem realizace objednávek a poskytování určitých služeb spojených s produkty a službami. Tyto třetí strany dále osobní údaje nepředávají nebo nezpracovávají za jiným účelem, než kterým je uspokojení Vaší objednávky.
 • V některých případech musíme dodržovat zákonné povinnosti poskytovat součinnost legitimním (státním) subjektům v rámci ochrany práv a majetku, prevenci a odhalování protiprávního jednání, prosazování nebo dodržování zákona, vymáhání pohledávek a další.

G. Jaké máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, máte také Vy určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

 • Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním osobních údajů.  To vše je uvedeno v tomto Informačním memorandu. 
 • Pokud si však nejste jistí, požádejte nás o potvrzení, zda osobní údaje o Vás zpracováváme a pokud ano, můžete si k nim vyžádat prostřednictvím kopie zpracovávaných osobních údajů, kterou Vám poskytneme bezplatně. 

Právo na opravu

 • Chyby se stávají. Pokud tedy zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše údaje vymazali. Nejedná se však o ultimátní právo a musí být splněn alespoň jeden důvod:

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali.
 • V případě, kdy odvoláte souhlas se zpracováním osobních údaje, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat. 
 • Využijete práva vznést námitku proti zpracování (viz níže).
 • Ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Přesto však mějte na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned vymažeme Vaše osobní údaje. Právo na výmaz se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

 • určení, výkon nebo obhajobu naši právních nároků (viz výše právní tituly Splnění smlouvy a Oprávněné zájmy Společnosti)

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. To znamená, že by v určitých případech došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto by nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě nikoliv však na vždy, ale po omezenou dobu. Omezit musíme zpracování osobních údajů v případě když:

 • Popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné.
 • Zpracováváme Vaše osobní údaje bez dostatečného právního základu, ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení.
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků.
 • Vznesete námitku proti zpracování, kdy je zpracování osobních údajů omezeno po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste nám poskytl, které jsou zpracovávány automatizovaně a které zpracováváme na základě plnění smlouvy nebo na základě souhlasu (viz kapitola E výše). Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. 

Na základě Vaší žádosti Vám přeneseme osobní údaje jinému subjektu, pokud je to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše kapitola E). Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

V případě Newsletteru máte právo vznést námitky kdykoliv a my okamžitě přestaneme takovéto zpracování provádět, pokud je právním titulem oprávněný zájem. 

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování.

Toto právo nelze uplatit, jelikož Společnost takovéto aktivity neprovádí.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, a to způsobem uvedeným níže. Toto právo můžete uplatit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

H. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na naši zodpovědnou osobu. 

Pokud se domníváte, že Společnost zpracovává osobní údaje v rozporu s Nařízením, máte rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, IČ: 70837627, se sídlem Praha 7 – Holešovice, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00. Pro tyto účely můžete využít oficiální kontaktní e-mail: posta@uoou.cz, tel. číslo: +420 234 665 111 či webové stránky na adrese: www.uoou.cz.
 

Ozvěte se nám

S jakýmkoliv dotazem, uplatněním práv či připomínkou se na nás neváhejte obrátit, a to nejlépe přímo k Zodpovědné osobě Společnosti Ing. Lence Ledrové, která Váš dotaz či podnět bude neprodleně řešit prostřednictvím kteréhokoliv z následujících prostředků:

 • Emailem na: gdpr@klinkercentum.cz
 • Písemně na adrese: Procházkova 202, 517 41 Kostelec nad Orlicí,  nebo Průmyslová ulice 2241, 250 01 Brandýs nad Labem
 • Telefonicky na čísle: +420 732 942 682
   

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro zobrazení videí, návodů, plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Pomozte nám zlepšovat naše webové stránky kliknutím na tlačítko "Rozumím", kterým tyto volitelné cookies povolíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti