Obchodní a dodací podmínky firmy Klinker Centrum s.r.o.

OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY FIRMY KLINKER CENTRUM S.R.O.

Aktualizace: 20.7.2020

 1. Obecná                                                                                               

Obchodní a dodací podmínky firmy Klinker Centrum s.r.o. (dále jen ODP) platí pro všechny dodávky uskutečňované firmou Klinker Centrum s.r.o. (dále jen Prodávající). Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí všech kupních smluv. ODP platí pro všechno zboží dodávané firmou Klinker Centrum s.r.o.. Tyto ODP jsou zveřejněny na www.klinkercentrum.cz, v ceníku, v katalogu produktů a jsou volně přístupné.

 1. Nabídky a objednávky

Nabídky předložené prodávajícím v ústní nebo písemné formě jsou nezávazné a nezavazující Prodávajícího k dodání zboží uvedeného v těchto nabídkách. Objednávka nebo platba učiněná Kupujícím potvrzuje přijetí těchto ODP. Objednávky předložené Prodávajícímu v souvislosti s nabídkou nejsou závazné pro Prodávajícího, dokud jím nebudou písemně potvrzeny. Objednávky musí být vždy učiněny písemnou formou a musí být potvrzeny Prodávajícím. Za chybné údaje uvedené Kupujícím v objednávce nenese Prodávající žádnou zodpovědnost.

Na jednotlivé zakázky je nutné z důvodu možných barevných nebo rozměrových odchylek objednávat celé množství zboží najednou. V případě doobjednávky jsou tyto barevné odchylky přípustné.

 1. Informace o zboží

Veškeré technické informace, technické výkresy, popisy a dále informace o hmotnosti a rozměrech nebo počtech zboží v baleních jsou převzaty od výrobců a mají pouze informativní charakter. Nejsou proto považovány za závazné a Prodávající neodpovídá za chyby, změny nebo opomenutí v těchto informacích. Sortiment zboží je uváděn v prospektech a jiných propagačních materiálech Prodávajícího. Vzhledem k inovaci zboží může být sortiment a jeho ceny měněny bez předchozího upozornění. Tyto změny není možné obsáhnout v tištěných materiálech.

Vzhledem k tomu, že cihly klinker a lícové cihly jsou vyráběny z přírodních, lehce proměnlivých jílů, může též docházet k rozměrovým, povrchovým a barevným odlišnostem v jednotlivých dodávkách nebo oproti dodaným vzorkům, vyobrazení v katalogu, na vzorových „tabulkách“ nebo na www stránkách. Lícovou plochou cihly nebo pásku je vždy delší strana *výška. Technologické strany mohou být povrchově i barevně odlišné. Na všech plochách se mohou vyskytovat „setřená“ místa vznikající technologií výroby, kterou nelze Prodávajícím ovlivnit.

Při použití zboží Prodávajícího je nutné celé množství zboží na stavbě připravit předem a odebírat z více palet (minimálně ze tří) nebo i z více balení (minimálně ze tří např. kartonů). I u jednobarevných typů zboží může mít výsledná plocha melírovaný odstín.

 1. Ceny

Ceny jsou uvedeny v aktuálním ceníku Prodávajícího. Prodejní podmínky, ceny a slevy se mohou měnit v závislosti na změnách cen od výrobců zboží, kurzovních, daňových nebo přepravních změnách. Tyto změny se neoznamují. Změny se netýkají objednávek, které byly Prodávajícím potvrzeny před uskutečněním těchto změn.

 1. Platební podmínky

Nebude-li dohodnuto jinak, platby jsou uskutečňovány bankovním převodem na účet Prodávajícího a to vždy před dodáním zboží. Při objednávce zaplatí kupující předem zálohu ve výši 100% hodnoty zboží. Pokud je smluvně dohodnutý jiný způsob placení než předem, má v případě prodlení s úhradou Prodávající možnost účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Pokud Kupující neodebere zboží od Prodávajícího ve lhůtě do 14 dnů po jeho písemném vyzvání, má Prodávající právo účtovat skladné ve výši 100 Kč /1 paleta/ kalendářní den za neodebrané zboží. Odebírání části dodávky zboží při neuhrazení celé zakázky není možné.

 1. Dodávky – doprava zboží

Místem dodání zboží je sklad Prodávajícího. Prodávající zajišťuje na žádost Kupujícího dopravu zboží za předem stanovených podmínek. Prodávající objednává dopravu u přepravců a neručí za termín dodání zboží. Prodávající nenese žádnou spoluúčast na náhradě škod vzniklých z důvodu nedodržení přepravních termínů ze strany přepravce. Odmítne-li Kupující dodávku převzít, má Prodávající právo objednávku zrušit, nebo skladovat zboží na účet a nebezpečí kupujícího. Skládání zboží z vozidel přepravců zajišťuje vždy Kupující mimo použití vozidla s hydraulickou rukou. Skládání hydraulickou rukou je placená služba a musí být Kupujícím objednána a Prodávajícím potvrzena. Zboží je možné zasílat na dobírku přepravní službou.

 1. Balení

Zboží je dodáváno zpravidla na paletách, v případě obkladových pásků také v jednoduchých přepravních kartonech anebo na paletách, proložené polystyrenem. Rozhodující údaje o množství jsou uvedeny na dodacích listech. Pokud jsou palety vratné, je to výslovně uvedeno na daňovém dokladu. Kupující je oprávněn je vrátit nepoškozené v místě skladu Prodávajícího, s uvedením čísla daňového dokladu (faktury), kterým mu byly fakturovány (účtovány). Prodávající převezme od Kupujícího pouze takové množství nepoškozených vratných palet, které mu prodal, na ně vystaví řádný doklad o převzetí a současně vystaví Kupujícímu daňový doklad (dobropis) v cenách palet dle aktuálně platného ceníku Prodávajícího. Prodávající převezme pouze palety rovnané „na sebe“!  V případě individuální kompletace dodávky jednoho druhu zboží v menším množství než je celá paleta bude účtováno balné dle aktuálního ceníku Prodávajícího.

 1. Odpovědnost za vady a reklamace

Na dodávané zboží poskytuje Prodávající záruky na fyzikální a funkční vlastnosti podle jednotlivých druhů zboží. Záruka na vznik výkvětů, na zlom a barevnost zboží platí po dobu před vyzděním cihel (nalepením obkladových pásků, položením dlažby). V žádném případě se záruky nevztahují na vznik výkvětů, na zlom a barevnost zboží po vyzdění, nalepení nebo položení (možnost nedodržení správného pracovního postupu). Výkvěty, zlom nebo barevnost zboží musí Kupující reklamovat ihned po jejich zjištění a to před samotným použitím zboží.

Vzhledem k přírodnímu charakteru zboží se záruka u cihel, obkladových pásků, dlažby a dalšího dodávaného zboží Prodávajícím nevztahuje:

 • na barevné rozdíly zboží, toto platí také pro jednobarevné druhy
 • na drobné jednotlivé výkvěty před vyzděním
 • u ražených cihel a pásků se vzhledem k použité technologii může vytvářet drobný cicvár
 • u ražených cihel a pásků na rozměrové, tvarové či povrchové nepřesnosti, přesný tvar se nevyžaduje
 • na lehce odřená místa, otřepy a trhlinky vzniklé technologií výroby, případně manipulací, které nesnižují užitnou hodnotu cihel nebo obkladových pásků
 • na rozměrové nepřesnosti v tolerancích platné normy
 • na barevné odchylky oproti vyobrazení v katalogu nebo na www stránkách
 • na barevné odchylky zboží dodávaného v různých časových obdobích
 • na barevné rozdíly zboží použitého na jednotlivých stavbách ze stejného typu zboží
 • u maltových a spárovacích směsí je možno reklamovat barevnou rozdílnost pouze u suché nepoužité směsi. Po vyzdění a vyspárování není možno barevné rozdíly reklamovat
 • u keramických parapetních desek a stříšek mohou engoby vykazovat barevné rozdíly

Pro uplatnění nároků z titulu vad zboží, včetně nároku na poskytnutí záruky, platí následující podmínky:

 • zjevné vady dodaného množství a jakosti je kupující povinen reklamovat ihned po převzetí na skladě Prodávajícího nebo u přepravce a vyznačit jej na dodacím listě. Tento je Kupující povinen neprodleně zaslat na adresu Prodávajícího
 • skryté vady musí být reklamovány neprodleně po jejich zjištění
 • veškeré reklamace je kupující povinen uplatňovat písemně s přiložením kopie dodacího listu a fotodokumentace reklamované vady
 • reklamaci může uplatňovat pouze Kupující uvedený na daňovém dokladu.

Prodávající odstraní vady po dohodě s Kupujícím, případně podle svého uvážení, buďto výměnou reklamovaného zboží či jeho části, nebo přiměřenou slevou z ceny. Tímto plněním se považují veškeré nároky Kupujícího za splněné. Prodávající neodpovídá za nepřímou nebo následnou škodu, ztrátu tržeb ani ušlý zisk. Odpovědnost Prodávajícího při reklamaci vůči Kupujícímu za žádných okolností nepřekročí fakturovanou hodnotu zboží, které je předmětem případné oprávněné a uznané reklamace.

Prodávající nenese odpovědnost za vady a škody vzniklé nesprávným skladováním či užíváním zboží, vlivem počasí a živelných pohrom nebo nedodržením technologických postupů při montáži. Prodávající má kdykoli právo před uznáním reklamace prohlédnout si reklamované zboží, proto je Kupující povinen uložit vadné výrobky odděleně až do úplného vyřešení reklamace. Záruka na mrazuvzdornost cihel je poskytována za předpokladu, že je zajištěno správné konstrukční řešení celé stavby, zejména izolací, větracích mezer, dilatační spáry, malty, kotvení, zamezení zatékání vody atd.. Zabudované zboží nelze reklamovat na zjevné povrchové vady zboží.

 1. Vrácení zboží / storno objednávky

Zboží dodávané společností Klinker Centrum s.r.o. není spotřebním zbožím a je Kupujícímu dodáváno na zakázku. Zboží, které není trvale skladem nelze vrátit (§ 1837 odst. 1 d) NOZ). V případě, že takové zboží nebylo ještě kupujícímu dodáno, ale je již zadáno do výroby nebo připraveno k odvozu,  nelze od kupní smlouvy odstoupit. Pokud se Prodávající s Kupujícím dohodnou na vrácení zboží (neplatí v případě uznané reklamace), bude na hodnotu vráceného zboží vystaven dobropis. Z fakturované hodnoty zboží bude odečteno 40 %. Zboží je možno vrátit nejpozději do 2 měsíců od jeho odebrání a to v neporušených, čistých a kompletních obalech tak, aby zboží bylo možno dále nabídnout k prodeji. Dopravu vráceného zboží na sklad Prodávajícího zajišťuje a plně hradí Kupující.

 1. Vyšší moc

Prodávající neodpovídá za nesplnění povinností u uzavřených kupních smluv a potvrzených objednávek podle těchto ODP, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterým nemohl Prodávající zabránit. Mezi tyto okolnosti patří extrémní přírodní jevy, překážky vyplývající z politické situace (např. stávka, pandemie, nouzový stav atd.) nebo technologické a kapacitní možnosti jednotlivých výrobců zboží.

 1. Doklady ke zboží

Kupující vždy obdrží od Prodávajícího tyto doklady: Daňový doklad (faktura) s vyúčtováním jednotlivých položek a DPH a Dodací list.  Dále může Kupující na vyžádání obdržet: Potvrzení objednávky, Materiálový a cenový rozpočet, Zálohový list. Na www.klinkercentrum.cz stránkách společnosti Klinker Centrum s.r.o. je volně k dispozici Prohlášení o shodě, Prohlášení o vlastnostech, případně Certifikát k dodávanému zboží, technické listy ke zboží a různé technologické návody a doporučení.

 1. Výhrada vlastnictví

Zboží dodané Prodávajícím Kupujícímu zůstává ve vlastnictví Prodávajícího, dokud Kupující neuhradil úplnou kupní cenu. V případě nezaplacení kupní ceny Kupujícím v době splatnosti kupní ceny má Prodávající automaticky právo požadovat vrácení zboží na náklady Kupujícího.

V případě, že Kupující zaplatil Prodávajícímu daňový doklad (fakturu) pouze částečně, vztahuje se výhrada vlastnictví na veškeré zboží odebrané Kupujícím touto dodávkou, tj. na veškeré zboží uvedené na daňovém dokladu (faktuře).

 1. Všeobecná ustanovení

V případech výslovně neupravených Kupní smlouvou a těmito ODP platí ustanovení zákona číslo 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění. Uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím (objednávka) souhlasí Kupující s aktuálními ODP (platí pro právnické i fyzické osoby).

Prodávající si vyhrazuje právo pořízení fotodokumentace a její neadresné publikace z prováděné nebo dokončené stavby, na kterou bylo dodáno zboží společností Klinker Centrum s.r.o. V případě, že Kupující postupuje zboží k dalšímu prodeji, zavazuje se tuto informaci předat dalšímu Kupujícímu.

Marcela Judová – jednatelka společnosti

 

Zpět nahoru